top of page

Регулатива

Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2023.-31.12.2023.

Финансијски план за 2024. годину

Предлог финансијског плана за 2024. годину.

Предлог финансијског плана за 2024. годину. Прилог бр. 1

Школски развојни план за период од школске 2019/2020 до 2023/2024

Информатор о раду Основне музичке школе, Врбас

Извештај о раду директора школе за школску 2021/2022

Годишњи извештај о раду 2021-2022

Годишњи план образовно-васпитог рада школе за 2022/2023 годину

Правилник о упису ученика у основну музичку школу

Статут Основне музичке школе у Врбасу

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о стандардима квалитета образовања

Правилник о раду

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о испитима у основној музичкој школи

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду наставничког већа

Правила понашања у Основној музичкој школи у Врбасу

Календар рада за школскз 2022-2023 годину

План и програм наставе и учења у основном музичком образовању

Правилник о дисциплиносј и материјалној одговорности запослених у Основној музичкој школи у Врбасу

Подсетник за студентску стручну праксу

Предлог финансијског плана за 2022. годину Прилог бр. 1

Предлог финансијског плана за 2022. годину Прилог бр. 2

Трошкови за текуће издатке у 2021. години

Захтев за додатна средства у 2021. години

Захтев за основна средства у 2021. години

Финансијски план за 2021. годину

Извештај о извршењу буџета

Школски програм основне музичке школе у Врбасу од 2019/2020 до 2022/2023

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2022-31.12.2022

Финансијски план за 2023. годину (прилог 1)

Финансијски план за 2023. годину (прилог 2)

Финансијски план за 2023. годину (прилог 3)

Финансијски план за 2022. годину

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Правилник о заштити података о личности

Правилник о безбедности информационо-комуникативног система

Правилник о организацији и систематизацији послова у Основној музичкој школи у Врбасу

Анекс Статута ОМШ 2024, усаглашавање са ЗОСОВ

Правилник ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И
РОДИТЕЉА УЧЕНИКА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА

П Р А В И Л Н И К
О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА
И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ВРБАСУ

This is your File section closing paragraph. Invite readers to reach out with questions or to learn more about your files.

Регулатива: Files
bottom of page